Bij industriële processen komen zeer veel ad hoc technieken en energie-omzettingen kijken. Bij elk van deze omzettingen treedt er verlies en/of restproducten op. Nexilis kan u helpen al deze processen in kaart te brengen en door het overkoepelend overzicht de potentiële winsten bloot te leggen. Deze winsten kunnen variëren van restproducten die aan de hand van een bijkomende intermediaire processtap kunnen omgevormd worden tot bruikbare grondstoffen (denk maar bv. aan overschotten van hout), tot het recupereren en integreren van rest- of omzettingsenergie (denk maar aan de restwarmte bij compressoren) en het zelf genereren van elektriciteit, warmte of koude (cogeneratie, warmtekrachtkoppeling/WKK, trigeneratie, etc.).

Het spreekt voor zich dat het ontwerp voor de vereiste klimatisatie (temperatuur en luchtvochtigheid) van de werkplaats meestal een koud kunstje is. Het uitdagende is echter om al deze procesonderdelen maximaal te integreren, zodat de totale operationele en actuele kost (op een vooropgestelde termijn) geoptimaliseerd wordt met een haalbaar investeringsbudget, zonder eventuele toekomstige schaalbaarheid in het gedrang te brengen.